- موج چهارم - http://moje4news.com -

دانشگاه علوم پزشکی تهران: پذیرش دانشجو در این دانشگاه صرفاً از طریق قبولی در آزمون ورودی